Stimulants

Amphetamine

Cocaine

Ephedrine

Methamphetamine

Methcathinone

Methylenedioxypyrovalerone (MDPV)

Methylphenidate